Zoek binnen Douane Curaçao

Vrijstelling sportschoeisels ex art. 53b LVTI

Geplaatst op zaterdag 5 October 2019
In oktober 2017 zijn de nieuwe vrijstellingsartikelen 53a t/m 53d opgenomen in de LVTI over voorwerpen voor onderwijs, sport, armoedebestrijding en zorg in werking getreden. Volgens artikel 53b van de LVTI, wordt vrijstelling verleend voor goederen noodzakelijk voor de beoefening van sport waaronder ook sportschoeisels. De bedoeling was om de vrijstelling voor alle sportschoeisels te laten gelden. Maar bij het ontwerpen van de ministeriële regeling (PB. 2017, no. 84) is er niet bij stil gestaan dat de term sportschoeisels al gedefinieerd is in het Geharmoniseerd Systeem. Volgens het Geharmoniseerd Systeem (aanvullende aantekening 1 op hfd. 64) wordt als sportschoeisel uitsluitend aangemerkt:
  • schoeisel ontworpen voor beoefening van sport voorzien van of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes en dergelijke;
  • schaatsschoenen, skischoenen, zogenaamde mowboardschoenen, worstelschoenen, boksschoenen en wielrenschoenen.
Dit betekent dat de overige sportschoeisels zoals o.a. tennisschoenen, volleybalschoenen, basketbalschoenen, trainingsschoenen niet in aanmerking komen voor de vrijstelling van invoerrechten volgens de eerdergenoemde intentie. Bij nader inzien is besloten om het begrip sportschoeisels niet verder uit te werken en dit te hanteren zoals opgenomen in het Geharmoniseerd Systeem. Gelet op het voorgaande wordt vanaf 1 oktober 2019 vrijstelling van de rechten bij invoer van sportschoeisels (art. 53b LVTI) verleend volgens aantekening 1 op hoofdstuk 64 van het Geharmoniseerd Systeem.