Uitklaring en uitvoer

Uitklaring
Voordat schepen of vliegtuigen en hun lading Curaçao verlaten, moeten ze worden uitgeklaard. Uitklaring betekent dat u een aangifte tot uitklaring doet met de vrachtlijsten of goederenmanifesten en de daarbij behorende vrachtbrieven. Met de uitklaring wordt vastgesteld of de kapitein of gezagvoerder of diens vertegenwoordiger voldoet aan alle gestelde voorwaarden en douane-verplichtingen in verband met het vertrek van het schip of vliegtuig en de lading.

Toestemming voor vertrek
Voor een vliegtuig moet u voor de uitklaring gebruik maken van een generale verklaring met daarin opgenomen het manifest van de lading. Als de Douane Curaçao heeft vastgesteld dat u de juiste douane-documentatie heeft ingeleverd voor de op het schip of in het vliegtuig aanwezige lading, verstrekt de dienst toestemming tot vertrek.

Uitvoer
Onder uitvoer wordt verstaan: het exporteren van goederen die zich in het vrije verkeer van Curaçao bevinden. Als u goederen uitvoert op Curaçao moet u aangifte doen bij de Douane Curaçao. Deze aangifte uitvoer – ook wel uitvoeraangifte genoemd – verloopt via het systeem van Asycuda World.

Er zijn 3 soorten uitvoer:

  • Definitieve uitvoer
  • Tijdelijke uitvoer
  • Wederuitvoer

Definitieve uitvoer
Bij definitieve uitvoer worden goederen definitief uitgevoerd. Het gaat hierbij om alle soorten goederen die het land verlaten. Als er sprake is van in Curaçao geproduceerde accijnsgoederen is teruggaaf van betaalde accijns mogelijk. Dit gebeurt op basis van de Landsverordening accijns op bier en de Gedistilleerdverordening. U moet dan een schriftelijk verzoek met bijbehorende afgetekende uitvoeraangifte indienen bij de Douane Curaçao.

Tijdelijke uitvoer
Bij tijdelijke uitvoer worden goederen tijdelijk uitgevoerd, waarna zij weer terugkeren naar Curaçao. Voor deze goederen is de uitvoeraangifte een bewijs dat in bepaalde gevallen geen invoerrechten verschuldigd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij reparatie in een garantieperiode.

Wederuitvoer
Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Curaçao ingevoerd, waarna zij het land weer verlaten. Ook hiervoor is een uitvoeraangifte nodig.